کد ِکج شدَنِ تَصآویر

This person is speaking Persian -- Enable Translationハート のデコメ絵文字عکســـــــای حِلــــمـــــــــــای عمّــــــــه سمیـــــــــــرا ハート のデコメ絵文字


بـا تـچـکـــــــر از پیگیـــــــــری هـای مکــــــــرر  دهــــــه شصتـــــــی グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字


حلما الان 9 ماهشه، 3 تا عکس اول برای 7 ماهگیشه آخری برای الانえんぴつ のデコメ絵文字


http://s5.picofile.com/file/8113889942/400057.jpg


اینـــــــم از ✿❀صندوقچــــــــــه نـنـــه سمیـــــرا✿❀


http://s5.picofile.com/file/8113890168/400059.jpghttp://s5.picofile.com/file/8113890218/400060.jpg


http://s5.picofile.com/file/8113907934/2014_02_17_19_47_34.jpg


http://f18318.blogfa.com/http://f18318.blogfa.com/http://f18318.blogfa.com/http://f18318.blogfa.com/http://f18318.blogfa.com/


 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_
برچسب‌ها: دوستان توو این پست لدفا, پی ام متنی نذارین تچکر
+ تاريخ سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 14:10 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |اگــــر پیـــرزنـــی دنبـــال آدرســـی بـگــــردد

فقــط بـا اشــاره ای جـوابـــش را میـدهنـــد و غـالبـــا هـم نمیـدانـنــد...!

ولـــــی در بـرابـر زن جـوانــی همــــه 118 میشـونــد...

نـزدیـکتـریــن راه تــا مقصـــد!!!

راه هــای فـرعـــــــی!!!

میــانبــرهـــا!!!!

 و حتــی چگـونگـی وضعیــت آسفـالــت منطقـــه را گوشــزد میکننـــد!!!

کجایـــی نیوتــون!

کـــه ببینـــی جاذبـــه جنســـی چـــه میکنــــد . . .

+
اونـایـــی کــ  مـیگــن: مـــا از اونــاش نیستیــــم

دقیقــــا از همــــونــاشــــن . . .++ ب بعضـــی ازیـــن پســـرای دوره و زمـــونـه بـــاس گُفــــت:

داداش . . . دختـــرای ایـــن شهـــر تمـــوم شُــــد بــــرو یـه شهـــر دیگــــه! والــا.


+++
اون زمـــون کــ  دختـــرارُ زنــــده ب گـــور میکــــردن

احتمـالـــا میدونستــــن آدمــــایـی از جنــــس تــــو

قــــرارِ چـــه بــلـــاهـای بــدتـــــری سَـــرِش بیـــــارن . . .
برچسب‌ها: آقایون بهشون بَر نخوره, فقط درمورد اکثرشون صدق میکنه, وقتی اینطوری نیستی, پس ب خودت نگیر
+ تاريخ شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۲ساعت 0:30 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |       مـــادری دســـت در دســـتِ کــودکــش و


چشــم در نگــاه مـــردِ غـریبـــه

    

       پــــدری پــا بـه پــای همســـرش و


دل در گــــرو انـــدام زن همســایـــه


آری ایـــن بــــود کــه کــــودک یـــاد گــــرفــت بـا تــــو ازدواج کنــــد


امـــــا . . . . .


بــه او فکـــــــر کنــــــد+ هــر قدیســی گـذشتــــه ای و هـــر گـناهکــــاری آینــده ای دارد . . .


+ تُـــو دافــــه ایــــن و اون بــــاش . . .

  مَـــن تــــرجیــح میـــدم پــرنســـس بــابـــام بمـــونـــم . . . + تاريخ پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 3:35 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |
لطفا بـریــــن ادامــــه


+ کپی شده از  ㋡کلینیک خنده درمانی ㋡برچسب‌ها: نقی, امام نقی, naghi, imam naghi
ادامه مطلب
+ تاريخ جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 12:30 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀خُـــــــودت بـــــاش . . .


کســـــــی هــــم خــوشـــش نیـــامـــــــد، نیـــایــــــــــد . . .


ایـــن جـــــا کـــه مُـجـسـمـــــه ســــازی نیــســـت . . . +ایـــن روزهــا " دوستـــت دارم " هـا بــی فـایــده انــد

مثــل مـوفـق باشیــدهـای آخــرِ بـرگــه امتحـــانــی . . .


+ب بضیـــا بــاس گُفــــت:

ببیــــن عـزیـــزم

مَـــن فقـــط بـا شیــری کـه روبـــروم نعــــره بکشــــه میجنگـــم

نَـــه بـا سَگـــــی کــه پُشـــت سَـــرَم واق واق میکُنــــه . . . + تاريخ پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 12:0 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |


گُـفتــــی :  בوســتــــــــت בارҐ 


و مـــــــــــن


بـــه خیـــابــــان رفتـــــــم


فضـــــــای اتـــاق بـــــرای پــــــرواز کــافـــــــی نــبـــــــود+ من اگــر عاشقـــانه نوشتم- نه عاشقــم و نه معشــوقِ کســی

فقط مینویسـم تا عشــق یادم بماند. . .

در این ژرفــای دل کنـدن ها و عـادت ها و هــوس ها و . . . 

فقط تمریــن آدم بــودن میکنم.


ادامه مطلب ی شعریِ خیلی دوسش دارم . . . 
ادامه مطلب
+ تاريخ شنبه پنجم بهمن ۱۳۹۲ساعت 22:20 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |زنـــان پـایـیـــن شهــــــر


ریـاضـــی دانــان بــزرگـــــی هستنـــــد


آخـــر هیــچ ارشمیدســـی نمـی تـوانـــــد


نیــــم کیلـــو گـوجـــه را


بـه نــام آبـگــوشـــــت


بیــــن 13 نفـــر تقسیــم کنــــد....+طرف میگـه: دیگـه خـــــدارُ قبـول نـدارم

میگـم چـــرا؟ میگـه: دختـــره ولـــم کــرد و رفــــت...

اونوقـــت یکـی میــره تـــوو آشغـال کارتـــون جمــع میکنــه

اون یکــی با چشــم نابینــا نقاشــی میکشـــه

یکیـم شَبـــا تـوو آشغــالــای ساندویـچـــی شکمـشُ سیـــر میکنــــه

و همشـونم میگـــن: خُـــدایـــــا شُکــــــرت

خُــدایـــــا دمـــــت گَـــــرم...

+ تاريخ یکشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۲ساعت 19:11 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |زن گفــت: نگــذارشـون بیــرون تـا وقتیکــه ماشیـــن میـــاد


این گربـه های لعنتـی پــارَش میکنـن و بـوی گَنـدش همـه جـارُ وَر میــداره


مـــرد قبــل از گــره زدن کیسـه زبـالـه روی آشغالــا سَـــم ریخــت و گفــت:


دیگــه کارشــون تمـومـــه، فــــردا شهـــرداری بـایــد جنــازه هاشـونُ


گوشـه و کنـــار خیابــون جمــع کنـــه و کیســه زبالـــه را بیــرون بُـــرد.


فــــــردا روزنامـه هـا تیتـــر زدنــــــد:


"مرگ خانواده 5 نفره بر اثر مسمومیت ناشی از خوردن پَس مانده های غذایی"


+ آری بــاران دل انگیــز اســت، بــرف زیبــاست

وقتــی از پشـت پنجـره اتاقـی گــرم

نظـاره گـرش باشــی

بـاران از دیـدِ کـودک فقیـــر یعنــی :

صــدای چکــه کــردن سقــف 

و زمسـتــان یعنــی :

ناخنهـــای کبــود شـده از فــرط سـرمــا

 گاهــی هــم به آنهــا بیـانـدیشیــم...
برچسب‌ها: منبعِ اولین متنِ پست, بودن همیشه در فریاد نیست
+ تاريخ چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۲ساعت 0:52 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |بَعضــــی هــا بهتـــــــر اســــــت


خــــــــــود


از اَشـــــرف مخـلــــــوقــات بـــــودن انـصـــــراف بـدهنــــــد...


+1= خُــــבا مُعجـــزه ڪـــرב و آבҐ آفریــــــב...
 
 تُــــــو هَـــم مُعجــــزه ڪُــטּ و آבҐ بمــــــان.... 


+2=  خُــــבایــا آבم خَلـــق ڪـــرבه اے یــا تُخـــم مُـــرغ
 
 ڪــــہ همـــــہ تـــــــوو زرב از آب בر مــے آینــــــב...؟؟؟
برچسب‌ها: یعنـــی اینقــدر زندگـــی, شیریــن شــده کــه آدم, رودل میکنـــه
+ تاريخ شنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۲ساعت 13:21 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |
 فاحِشــــہ بَستـــرش را مــے بـوســــב 

  

 ورزشڪــار چهــار گــوشــــہ زمیـــטּ را 

  

 وَ آخـــونـــــב قُــرآنـــــش را 

  

 نـــاטּ از هَــر ڪُجـــا ڪــہ باشـــב، مُقَـــבّس اســت، بایــב بوسیــــــב... 


+1= ؋ـهمیــב ہ اҐ 

 ڪـہ פֿـیلے وقت ها 

 گنـــاه نڪرבטּ 

 نتیجـہ ے ؋راهــــم  نبوבטּ " موقعیت" اســت... 


+2=  غریبــــہ ها ڪـہ هیــچ 

 בوستــاטּ هـــم  گاهــے بـــہ انــבازه ے  

 בو - ســـہ خـــط بیشتـــر حوصلــــہ ات را نـــבارنـــב... 
برچسب‌ها: وقتـــی حالـــت خـــوب نیســـت, و داری قـــدم میزنـــی, رسیـــدن انصــاف نیســـت
+ تاريخ دوشنبه شانزدهم دی ۱۳۹۲ساعت 21:30 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |


 وقتـــــے ڪـہ تمــــوҐ احســاس בلتنـگیـــت را   

 با یــڪ (( بـہ مـــטּ چـــــــہ ))  پاســـخ مے گیـــرے

 
 (( بـہ ڪســـے چـــــــــہ )) ڪـہ چقـــבر تنهــایــــے !!!؟؟؟
+ تــــوو  ایــטּ בُنیــــــا از یــــہ نَفَــــــر مَعــــــذرت بخــواے
 
 بَقیــــہ وایمیســـטּ تـــــوو صَـــــــف...برچسب‌ها: عَقیـــــده بَضیــــام بَــــر اســـاس, عُقـــــدشــون شِکــــــل مـی گیــــــره
+ تاريخ چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۹۲ساعت 17:32 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |
به یاد  زَنــ
کـ بخاطر نـون شَبِش

یه لیــف رو هــ بافت و شکافت

ولـــی زندگی مردم رو نشکافت...

به یاد زَنــ کـ برای شهریـ دانشگاه دخترش

تند تند سوزن زد نه ماتیــک!

به یاد زَنــ  کـتو واگن مترو روان نویس فروخت...نه جــلوه!


کاش یک روز یک ده نمکی در یک جای جهان یک مُستند بسازد و نامش را بگذارد...

فقر "یا" فحشا؟


پ.ن1=  دُختـــــرک...

پــــا بدهــ

چیــزهاے  زیـــــادے  را

از دَســـت  مـــ دهــﮯ....

+ لدفا اول نظرتون بعد پی ام متنی :| مُچکر :)برچسب‌ها: رفیـــق دُرستــه مـا تـــوو دَستـــه گُـرگــاییـم, وَلـــی مَـــرام سَگیمــون سَـــرجاشــه
+ تاريخ یکشنبه هشتم دی ۱۳۹۲ساعت 17:0 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |


قبــل تــر هــآ

بـراے تشكــر ،‌شاخه گـُلـ زيبـآ تقديم مـ كـردند

ولـ اين روزهــآ

【گـُـلي كبود و نيلــ】،روے گــونه هــآ مـ كـآرند!

احسـآس مـ كنم

در و ديــوار شهرمــ ،‌ غريبه شده اند...پ.ن1= كاري ندارم به جزئياتش ، فقط مي دانــم ،‌اين رسمش نيست...

پ.ن2= و من محکوم شدم 

به تماشای آسفالتِ سیاه رنگ خیابان

به جرم

شلوارِ فاق کوتاهِ مردانِ سرزمینم...

پ.ن3= آلودگی هوا حل شدنی ست...

بترس!

از آلوده شدنِ حوّای شهر...

+ عاقا مامانم اینا اومدن الان : Dبرچسب‌ها: او با ارز هایش سکه خرید, او با قرض هایش سکته
+ تاريخ پنجشنبه پنجم دی ۱۳۹۲ساعت 13:0 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |


بُــــزرگتــــریــن اشتبــــاه یـــک مَــــــرد اینـــه کــه:


بــه مَـــــرد دیگـــه ای فُرصــــت ایجـــــــاد لبخنـــــــد


روی لبهــــــــای زن مـــــورد علـــاقـــــه اش رو بــــــــــــده....


پ.ن1: مَـــردی کـه پـــــول نـــداره جـــــدی گـــرفتـــــه نمیشــــه،

         و ایــن بــی رحمـــانه تــــرین واقعیتـــــه....

پ.ن2: مَـــردی که پـــول نداره/ 2 متـــــر زبـــون نـــداره.

پ.ن3: مـــن هیچوقــــت از دســـت دیگـــران ناراحــــت نمیشــــم،

فقـــط نظـــرمُ درمـــوردشــون عــــوض میکنــــم.برچسب‌ها: آنــان ک بودَنــت را قَـــدر نمی داننـــد, رفتنـــت را نامَـــردی می خوانَنـــد
+ تاريخ یکشنبه یکم دی ۱۳۹۲ساعت 2:32 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |


دیــــوان خواجـــه حافـــظ و مـــادربـــزرگ و فــــــال....

پَـــس شـــام چـــــله کـــــو؟

یـــک قـــرص نــان سنگـــک و یـــک کـاســـه آش داغ

فصـــل خـــــزان سَفـــــرت بـــی خطـــــر...

ای اولیــــــن سَفیـــــر فصـــــــل زمستـــــــان خــــــوش آمـــــــــــدی

جاویــــــد بــاد سُنـــــــت نیکــــوی ایـــن دیــــــــار

نــوروز بــــی بهــــــار

یلـــــــــــدای بــــــی قَـــــــرار....


❤❤یَلــــــداتـــــون مُبـــــارک❤❤


پ.ن: اولین شب یلدا  ک بی مامان و بابا بود :(+ تاريخ شنبه سی ام آذر ۱۳۹۲ساعت 0:0 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |


دیــالــوگ مــاندگــار جــان ویـــن:


پـــــول خُــوشبَختـــــی نمیــــاره


ولــــــی...


گریِــــه کَـــردَن تـــوی یِـــه مـرسِـدِس بنـــز


آسونتَـــر از گِریــــــه کِـــردَن روی یـــه دوچَرخــــــه س ...!!!پ.ن1: یه روزی همــه می فهمــن " هر جور راحتــــــی "

         فُحشــه... یه فُحشـــه رَکیـــک.


پ.ن2: خیانَـــت از هَمـــان کشتــی نـــوح شُـــروع شُـــد;

         وَگَرنـــه مــا کِ شُتُـــرمُــرغ نَــداشتیـــم...


پ.ن3: مـــآ هَمـــون نَسلـــی هَستیـــم کِ وَقتـــی بمیریـــم هَم...

         بــآیَــد از اون دُنیـــــآ بِ مــامــانــامـــون زَنــگ بزنیــم بگیـــم: " رسیدیـــم "

برچسب‌ها: مَــــن اگـــه مثــل خیلیــــآ بـــــودَم, الــآن بــآ خیلیـــآ بــــودُم
+ تاريخ پنجشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۲ساعت 17:52 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |


خــونـــه وقتــــــی مــامــان نباشـــه...


مِــثِ وقتیــه کـه...


کامپیوتـــر باشــــه ولـــی بــه اینترنــــت وصـــل نباشــــه...


پ. ن: مامان و بابام الان توو راهه نَجَفَن.

        دارن پیاده میرن کربلا.

       نائب الزیارة همتون هستن، خیلی میترسم

      دعا کنین سالم برن و برگردن ادامه مطلب
+ تاريخ شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ساعت 2:12 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |


بـــه بَعضیـــام نَبایـــــد چیـــزی گُفـــت.....


فَقَــط بایــــد بِهِشـــون نگـــاه کَـــرد.....


( یــه نگـــاه مَعنــادار )


لُزومـــی نــداره فَکِتــــون رو واســـه هــــــر " آدم نمایـــی "


بـــه حـرکـــت در بیاریـــن.


پ.ن1: هَمِـــه اِخطـــارها زَنـــگ نــدارد...

         گاهـــی هَــم "سُکـــوت" آخَریـــن اِخطـــار اَســـت...

پ.ن2: با هرکس ب تناسب "شعورش" برخورد کن، نه "شعورت".

پ.ن3: بانـــو حَــــوّا....

        تُـــو مَگَــــر سیــب را پوســـت کَنــدی و خُـــوردی؟

       کـــه دُنیـــا اینگـــونـه پوســـتِ مــا را مـی کَنَـــد!!!

برچسب‌ها: مَنَـــم مِثـــلِ خیلیـــا بَـــدخَـــط بــودَم, وَلـــی هَفـــت خَـــط نَبــودَم
+ تاريخ دوشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 0:38 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |


گُلولــه نمی دانســت

تُفنــگ نمی دانســت

شکارچی نمی دانســت

پَرنـــده داشـت برای جوجــه هایـش غَــذا می بُــرد

خُــــــــدا کـه می دانســت!!!

نمی دانســت....؟

___

پیش آمده برایت؟

گاهی که میشماری داشته هایت را، چیزی کم نمیاوری

فقط...

در انتها به یک بغض گنده میرسی

که گَنـــــــــد میزند به همه ی داشته هایت...


پ.ن:  دانشجوآ روزتون مُبارَکبرچسب‌ها: خَنــده هایَـم شُـکـلاتــی اَنـد, به هَمــان اندازه تَلــخ و به هَمـان اندازه خالــص
+ تاريخ جمعه پانزدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 23:54 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |


مَـــن از ایـن مـی تـرسَــم کـه


دوســت داشتــن را


مثل مســواک زدن بَچـــه ها


بـه مـــن و تـــو تَذَکُــر بدهنـــد


" حسیــن پنـــاهـــی"


پ.ن: آدم بمیره بهتر از اینه ک خُـــل باشه

       ولی فک کنه سالمـــه (دیالوگ صابر ابر در اینجا بدون من)
برچسب‌ها: گــاهــــی لَــــب هـای خَنــدان, بیشتَر از چشـــم های گریان درد می کشند
+ تاريخ دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 22:44 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |

 
 
نَســــل ما نَســلیه که
 
 شَبــــا جـای دنــدون مصنــوعــــــی
 
بایـــد مُـــچ دســت راســـت رو بـذاریـــم تــو لیــوان آب...
 
 
پ. ن۱: خـــدایا باور کن ما اونقدی ک آرزو داریم وقت نداریمـــا... زودتر بجنب، قربون دستت :)
 
پ.ن۲: وقتی یکی ازتون میپرسه : "طرف چی گفت؟" لطفا دیالوگ طرف رو بگین
ن برداشت خودتون از حرفش رو.
 
پ.ن۳: اگه خــدا با ماست، پس کی با اوناست؟ (دیالوگی از فیلم نجات سرباز راین)
 
پ.ن۴: از وقتیکه شوخی اختراع شد، دیگه هیچ حرفی تو دل کسی نموند.
 
 


برچسب‌ها: تجربه ثابت کرده حرف راستُ باید, از آدم عصبانی شنید
+ تاريخ چهارشنبه ششم آذر ۱۳۹۲ساعت 15:12 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |


چـه آزمــــــون دُشـــواریــســـت...


قـلبـــت را سمـت چپــت بگــذارند


و بگوینــد: به راه راســـــت بــرو ...


پ.ن1: اگه خــدا از من خوشش نمیاد اجازه بدید خودش ب من بگه ن شما...

" صادق هدایت "

پ.ن2: هم لینکیایی ک فقط میخواستن اسمه وبم گوشه وبشون باشه تا

آمار لینکاشون بره بالارو حذفیدم.برچسب‌ها: یک روز با ملافه ای سفید, ب همه ی بازی گوشیهایم, پایان میدهم
+ تاريخ یکشنبه سوم آذر ۱۳۹۲ساعت 1:53 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |معلـــــم وارد کلـاس شــــد و اعلــام کـــــرد:

امــروز می خـواهــم درمــورد دمـوکراســـی حـــرف بزنـم.

یکـی از بچـه ها دستـــش را بلنـــد کــــرد و گفـت:

چـــــــــــــــــرا؟؟؟؟

معلــم فریـــــــــــــــاد زد:

چـــون مــــــــــــــــن میگـــــــــم!!!پ. ن: تو زندگی حفایقی هست که میشه فهمید، ولی نمیشه فهموند " آل پاچینو "برچسب‌ها: خوشم اومد ازین متن گذاشتم, بحث سیاسی نکنین فقط نظتونو بگین, ممنون
+ تاريخ جمعه یکم آذر ۱۳۹۲ساعت 12:51 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |


اگـه خـــــــدا✘  اهــــل پـــز دادن بــود

الـان زیــر چشمـامــون نـوشتــه بــود چنــد مگـاپیکسلـــه!!!برچسب‌ها: با کسی باش ک تـــو را بخواهد, نه اینکه تـــو را هم بخواهد
+ تاريخ چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲ساعت 1:0 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |رابطـــه هـا شــده مثــل "سلـــف سرویـــس"

همــــه مـی خــوان از هــر آدمـــــــــی

یـه ذره تـو "بشقـابشـــون " بـاشـــه...برچسب‌ها: سگ صاحبش عوض میشه, تا چند ماه ناراحته, ولی بعضی آدما
+ تاريخ شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۲ساعت 17:32 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |
محـــرم و صفـــر زمـان بالیــدن اسـت نـه نالیــدن...

تمریـــن خـوب نگریستــن اسـت نـه خـوب گریستــن...

نمـــاد شعـــور مذهـب اسـت نـه شـــور مذهــب...

منتظـــران!

بهـــوش!

حسیـــن را منتظـــرانش کشتنـــد!


التماس دعا دوستان.

پ.ن1: ایشالله حاجتهای همه برآورده شه.
پ.ن2: پارسال شبه هفتمه آقا  یه گناهی کردم دعا کنید خدا ببخشه.برچسب‌ها: یـا حسیـــــن, ع
+ تاريخ یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۲ساعت 0:0 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |

ببیــن مشتــــــی...

وقتــی تـو جیبــت پـــول نبــاشه

قصــابی سـر کوچتــونـم بهـــت دل نمیـــده

چـه برسـه بـه عشقــــت...

پ.ن 1: متاسفم برا دخترایی ک تو عشق پولُ ملاک قرار میدن.
پ.ن 2: میدونم عکس و متن هرکدوم ی موضوعیو دنبال میکنه.
پ.ن 3: واسه موندن آدما سازش کنید اما خواهش نه.
پ.ن 4: چقدر عاقلند آنهایی ک در عشق احمقند"ویکتور هوگو"
پ.ن 5:
درسته بعضی از دخترا پارک دوبل بلد نیستن
ولی خیلی هاشون دور زدن رو خوب بلدن... :|برچسب‌ها: تنهــــــایی خیلی می ارزه, ب بودن با حیوونای آدم نمـــا
+ تاريخ چهارشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۲ساعت 11:50 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |


زیـر بـاران اگـر دختـــری را ســوار کـردی

جـای شمــاره بـه او امنیــت بـده....

او را بـه مقصــد مـوردنظـرش برســان

نـه بـه مقصــود مـوردنظــرت........

در تاکســی خـودت را بـه در بچسبـان

نـه بـه او........برچسب‌ها: آدمی ک غرق میشود, حتما میمیرد, چ در دریا, چ در رویا
+ تاريخ جمعه دهم آبان ۱۳۹۲ساعت 13:46 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |نسلـــی هستیـــم کـه

وقتــی حوصـلمـــون سَـــــــــر میــره

بـا احسـاسـات همـدیـگه بـــازی میکنیــم...!!!


" 7 آبان بزرگداشت کوروش بزرگ همایون باد "برچسب‌ها: ب فرهاد گفتند چ خبر از شیرین, گفت آهسته بگویید, من با لیلی ام
+ تاريخ سه شنبه هفتم آبان ۱۳۹۲ساعت 18:35 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |
بدتریــــن چیـــز اینــه کـه محبــت مـــــــادر

رو با " هــــــــان " و " چیــــــــه " جــواب بــدی....

بعــد زنـــگ یه غریبــه رو که فقـط هوســـــــــــه

با " جـانـــم" جــواب بـدی....
برچسب‌ها: آدما قدر چیزای گرون رو, بیشتر میدونن, پس قیمتی باش
+ تاريخ شنبه چهارم آبان ۱۳۹۲ساعت 22:46 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |